Kasvatit 2011

Syys- Lokakuu

s. 26.09.2011 Bey Narkeasha Kianga
i. Kenai e. Bey Indyanna om. Caifa Stud

s. 08.10.2011 Bahie Zeynah Wa'd
i. Kasjmir El Sher e. Fer Emira om. Giwdeon Stables

s. 10.10.2011 Bahie Psytadel Marajj
i. Kasjmir El Sher e. Enchantress om. al Qismat Arabians

s. 10.10.2011 Bahie Jamar Amenhotep
i. Khalifa Al Jamaal e. JJ Kestrelia om. La Arabians

Marraskuu

s. 15.11.2011 Bahie Borak Adahl
i. Akeem Wid e. Bora Fatima om. Malibu

s. 15.11.2011 Bahie Hatim el Akeem
i. Akeem Wid e. Bora Fatima om. Donastia

s. 17.11.2011 Bahie Essteem Amun-Ra
i. Ibn Amun-Ra e. Nirwana Fa'lzah om. La arabians

s. 20.11.2011 Bahie Nuwayrah
i. Amaréa Shalim e. Shahrmee om. om. Jazzumi

Joulukuu

s. 01.12.2011 Bahie Ameerah al Badriyyah
i. Alim Wid e. Bahie Zeynah Wa'd om. Jazzumi

s. 04.12.2011 Bahie Siraj al Din
i. Sahir Mihran al Shadiya e. Adhara Wid om. Aghast

s. 12.12.2011 Bahie Bashirah Bint Liajl
i. Liajl Dahab al Rayad e. Dhakirah Falak PRI om. Jazzumi

s. 16.12.2011 Bahie Zahra' Thurayya
i. Aziz Malakhit al Rayad e. Bey Narkeasha Kianga om. al Najya